Informacja:
XVIII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach - szczegóły poniżej

Aktualności
AUTONOMIŚCI

Send this article to:

Separate multiple addresses with commas.

Enter your email address:


Enter an optional comment:


Zapomniany świat starych bajek
Opublikowano: 1 Październik, 2018
Wydrukuj    Email

Zapomniany świat starych bajek

 

Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku 9-13 lat z postaciami z dawnych polskich i czeskich filmów animowanych, które dziś już są niemalże zapomniane.

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach realizuje projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001594 pt. Zapomniany świat starych bajek. Został zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska podczas posiedzenia w dniu 14.06.2018 roku.

Budżet mikroprojektu zgodnie z Decyzją EKS:
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 7 803,85 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6 633,27 EUR (85%)

Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku 9-13 lat z postaciami z dawnych polskich i czeskich filmów animowanych, które dziś już są niemalże zapomniane. Często zafascynowani produkcjami zza oceanu zapominamy o potencjale drzemiącym w twórczości rodzimych autorów filmów animowanych, zarówno polskich jak i czeskich. Celem projektu jest pokazanie dzieciom, że stare filmy animowane są niezwykłe pod względem artystycznym i wcale nie są gorsze od produkcji amerykańskich. Zagospodarowanie czasu wolnego w twórczy sposób poprzez wycieczki, projekcje filmów animowanych, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne oraz wspólne przygotowanie spektaklu finałowego jest kolejnym celem projektu. Za cale projektu postawiono także stworzenie w uczestnikach chęci współpracy w zespole, wspólnej wymiany doświadczeń, dialogu, pokonywania barier językowych oraz psychologicznych. Spektakl finałowy ma stać się szansą dla dzieci i młodzieży dowartościowania siebie samego, gdzie swoje prace plastyczne oraz umiejętności aktorskie będzie można zaprezentować przed publicznością. Głównym jednak celem projektu jest zapoznanie uczestników z zapomnianym już czasem światem starych bajek zarówno polskich, jak i czeskich.

Na chwilę obecną odbyły się dwa działania projektowe: wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych do Bielska-Białej oraz wycieczka do Jiczina — miasta związanego z legendarną postacią czeskiego rozbójnika Rumcajsa.

Wkrótce odbędą się dwie projekcje dla dzieci, w Krzanowicach oraz Chuchelnej w czasie których dzieci obejrzą czeskie i polskie filmy animowane. Kiedy dzieci i młodzież zapoznają się z bajkowymi postaciami odbędą się warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne oraz spektakl finałowy.

 


 

 Wyświetl komentarze (0)Opublikowano: 21 Marzec, 2019
Wydrukuj    Email

 Regulamin przeglądu na drugiej stronie.

Czytaj dalej...


Wyświetl komentarze (0)Opublikowano: 19 Kwiecień, 2018
Wydrukuj    Email


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
główny księgowy


w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach
ul. Zawadzkiego 3, 47 - 470 Krzanowice
I. Wymagania:
1) niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a
także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e) spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych
studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub
ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w
księgowości,
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co
najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
f) nieposzlakowana opinia.
2) dodatkowe:
a) znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i
osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i innych,
b) biegła znajomość obsługi komputera,
c) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, Płatnik,
d) znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych,
e) znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
f) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
g) umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność,
odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,
h) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych,
i) mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.
II. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją
narządów ruchu, narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują
obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo - szkieletowego, praca przy komputerze,
czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do
piątku, wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Praca na stanowisku nie wymaga szczególnych właściwości psychofizycznych, ani
szczególnych wymagań zdrowotnych, wymaga umiejętności organizacyjnych i odporności na
stres.
III. Zakres obowiązków:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
3) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i
pozabudżetowymi,
4) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad
prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową jednostki,
6) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej
wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont,
7) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
9) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki,
10) planowanie wydatków i dochodów budżetowych,
11) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,
12) rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki,
13) współpraca ze skarbnikiem gminy,
14) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,
15) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji
głównego księgowego.
IV. Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) curriculum vitae opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j.Dz. U. z 2016 r. poz. 922. ),
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
6) dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy tj. kopie świadectw pracy
potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na
określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia,
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w księgowości,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie lub kopia aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.), 10) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902),
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.
Dokumenty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3, 47 - 470 Krzanowice, biuro na parterze budynku, bądź listownie na adres MOK Krzanowice (decyduje data wpływu oferty do
Ośrodka). Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 410 80 46. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postepowania konkursowego.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach
Marian Wasiczek
Krzanowice, 19 kwietnia 2018r.

Kwestionariusz osobowy na drugiej stronie.

Czytaj dalej...


Wyświetl komentarze (0)Program XVIII Gminnego Przeglądu Zespołów Artystycznych w MOK Krzanowice
Opublikowano: 16 Kwiecień, 2018
Wydrukuj    Email

Program XVIII Gminnego Przeglądu Zespołów Artystycznych w MOK Krzanowice

Dnia 17 kwietnia, początek godz. 9:00.

9.00-Powitanie Dyrektora Przedstawienie składu jury.

9.05- 9.10 Miriam Polednik- ze Szkoły Podstawowej  w Krzanowicach-taniec solo –choreografia Manuela Krzykała

9.10- 9.12 Marcela Polednik- ze Szkoły Podstawowej  w Krzanowicach-taniec solo –choreografia Manuela Krzykała

9.10-9.25- „ Krzanowicke Omy i Opy”- scenka kabaretowa „Zrobić  co zrobić i mieć swaty spokój”

9.25-9.30-Solista ( 2 piosenki)- Patryk Ternka- z kl.IV-ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach-pod kier. Agnieszki Kawulok

9.30- 9.32-Taniec współczesny-solo- Laura Śliwka ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach- opiekun Barbara Śliwka

9.32-9.40 Solistka- Kamila Sławik-z kl.IV ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach-pod kier. Agnieszki Kawulok

9.40- 9.47-Zespół wokalny „Wiolinki”- 2 piosenki  ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach-pod kier. Agnieszki Kawulok

9.47- 9.55- Zespół taneczny z ZSP Borucin( przedszkolaki)- ,,Biedroneczki”: - choreografia-Agata Kotala

9.55-10.00 Duet taneczny: Patryk Ternka I Natalia Siwoń-choreografia Regina Bernat, opiekun Jadwiga Siwoń

10.00-10.06-Solistka-Wiktoria Szebel-solistka z ZSP Borucin z kl.VI- 2 piosenki pod kier. Agaty Szebel i Elżbiety Biskup

9.55- 10.08- Solistka -Natalia Zemełka-z ZSP Borucin- kl. III -2 piosenki pod kier. Róży Buchcik

10.08- 10.15 Tercet „Ma Sa Wi” kl. V-VI”- 2 piosenki  ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach-pod kier. Agnieszki Kawulok

10.15- 10.17- Zespół taneczny „Tik-Tak” kl. IV-  z ZSP Borucin- pod kier. Agaty Szebel

10.17- 10.25- Scenka teatralna z pacynkami „Teatrzyku Niewielkiego 1”- „ Coś o świętach wielkanocnych”- autorki scenki  i aktorki: Amelia Holubek, Melania Gliśnik i Natalia Zaremba w reż. Ireny Hlubek

10.25-10.30- Scenka teatralna „Teatrzyku Niewielkiego 2”- „Szkoła”-autor K. Miłobędzka,  w reż. Ireny Hlubek

10.40-10.47- Solistka-Emilia Jachim-2 piosenki z ZSP Borucin- kl. IV -2 piosenki pod kier. Róży Buchcik

10.47- 10.50 Zespół taneczny „Sprężynki” kl.1-3  ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach-pod kier. I w choreografii Beaty Kalei-Gorzalnik

10.50- 10.55 – Laura Walek-2 piosenki z ZSP Borucin- kl. V -2 piosenki pod kier. Róży Buchcik

10.55- 11.05- Scenka teatralna z pacynkami „Teatrzyku Niewielkiego 1”- „ Urodziny Marceliny”- autorki scenki  i aktorki: Marcelina Hanka z kl.3 i Ewelina Gajdeczka z kl.3- w reż. Ireny Hlubek

10.55- 11.05- Solistka –Martyna Uliczka-z ZSP Borucin- kl. VII -2 piosenki pod kier. Róży Buchcik

11.05-11.10 Solistka –Ines Hofrichter-z ZSP Borucin- kl. VII -2 piosenki pod kier. Róży Buchcik

11.10-11.12 - Zespół taneczny „Tik-Tak” kl. III-  z ZSP Borucin- pod kier. Agaty Szebel

11.12-11.15-  Zespół taneczny „Sprężynki” kl.4-5  ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach-pod kier. I w choreografii Beaty Kalei-Gorzalnik

 

 Wyświetl komentarze (0)Opublikowano: 16 Marzec, 2018
Wydrukuj    Email

Czytaj dalej...


Wyświetl komentarze (0)Kiermasz Wielkanocny
Opublikowano: 16 Marzec, 2018
Wydrukuj    EmailWyświetl komentarze (0)Następna strona ??
MOK-Krzanowice
Warte uwagi:
Lista Aktualności:
XIX Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Zapomniany świat starych bajek

Ogłoszenie o naborze

Program XVIII Gminnego Przeglądu Zespołów Artystycznych w MOK Krzanowice

Kiermasz Wielkanocny

XVIII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Dzożynki wojewódzkie w Tworkowie

Dożynki Gminne w Wojnowicach

Konkurs fotograficzny - Foto Fest

XVII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Linki:
www.subregion.pl
Strona Parafii Krzanowice
www.powiatraciborski.pl
www.krzanowice.pl
www.fototeam.pl
www.naszraciborz.pl
Krzanowice - Wikipedia
www.zspwojnowice.pl
www.zsp-borucin.info
Pensjonat Moravia Krzanowice
Podmenu:
Aktualności
Galeria
Historia
Kontakt
Lubisz naszą stronę?:)