Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Dane teleadresowe:

Nazwa instytucji: Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach

Adres: ul. Zawadzkiego 3

Kod pocztowy: 47-470

Miejscowość: Krzanowice

Telefon: 32 410 80 46

E-mail: dyrektor@mok-krzanowice.pl

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach

Poniedziałek  7:30 – 15:00

Wtorek 7:30 – 15:00

Środa 7:30 – 15:00

Czwartek 7:30 – 15:00

Piątek 7:30 – 15:00

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.mok-krzanowice.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2022-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 2022-04-21

Zgodność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Marian Wasiczek

Adres e-mail: dyrektor@mok-krzanowice.pl

Telefon kontaktowy: 32 410 80 46

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach

Ul. Zawadzkiego 3

47-470 Krzanowice

Do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach prowadzi jedno wejście po schodach od  ulicy Zawadzkiego 3.  

Budynek nie jest wyposażony w podjazdy dla wózków, windy, platformy ani pochylnie i w związku z tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości poruszania się po obiekcie.

W pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury nie znajduje się specjalnie wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach nie funkcjonuje informacja głosowa ani pętla indukcyjna.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Miejskim Ośrodku Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.