Konkurs plastyczny "FERIE ZIMOWE 2021 W KOMIKSIE"

Konkurs plastyczny "FERIE ZIMOWE 2021 W KOMIKSIE"

Tegoroczne ferie zimowe z pewnością będą inne niż wszystkie – pandemia koronawirusa zmusiła nas do wielu ograniczeń. Niemniej jednak mamy nadzieję, że najmłodsi w czasie tych ferii będą się skupiać na zabawach i odpoczynku.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach organizuje konkurs plastyczny “Ferie zimowe 2021 w komiksie” skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat zamieszkujących teren powiatu raciborskiego. Jak sama nazwa konkursu wskazuje, tym razem uwaga będzie skupiona na bardzo ciekawej formie plastycznej – komiksie.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„FERIE ZIMOWE 2021 W KOMIKSIE ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ferie zimowe 2021 w komiksie” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2.Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach, ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 19.01.2021-29.01.2021

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat z terenu powiatu raciborskiego.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprezentowanie tematu Konkursu w formie komiksu (historia obrazkowa + tekst)

3. Uczestnicy przygotowują komiks w dowolnej formie i formacie, przy czym wskazane jest, aby praca zawierała co najmniej 10 sekwencji obrazkowych.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć informację z następującymi danymi autora:

  •  Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.

5. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku na adres Organizatora, tj.: Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach, 47-470 Krzanowice, ul. Zawadzkiego 3 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

7. Za uszkodzenia prac powstałych podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

 

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: nauczyciel plastyk, animator kultury oraz przedstawiciel dyrekcji Organizatora.

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród w postaci voucherów za zajęcie I, II, i III miejsca.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Nagrody pozostaną do odbioru osobistego w biurze Organizatora od dnia 01.02.2021.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

 

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.mok-krzanowice.pl

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *