Informacja:
„Historia i współczesność na pograniczu morawskim” szczegóły poniżej

Aktualności
Opublikowano: 7 Sierpień, 2014
Wydrukuj    Email

W związku z realizacją projektu

„ HERKULES EDUKACJI-  rozwój kompetencji kluczowych uczniów   w Gminie Krzanowice "

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Prowadzimy nabór na poszczególne stanowiska nauczycieli.

 

                W ramach projektu przewiduje się następujące rodzaje zajęć:

ü      Zajęcia grupowe z języka angielskiego

ü      Zajęcia grupowe z języka niemieckiego

ü      Zajęcia grupowe z matematyki

ü      Zajęcia grupowe z informatyki

ü      Zajęcia grupowe muzyczno- taneczno- teatralne

ü      Zajęcia grupowe fotograficzno- filmowe

ü      Zajęcia grupowe z zakresu opieki pedagogiczno- psychologicznej

ü      Zajęcia indywidualne z Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego  dla uczniów Gimnazjum Krzanowice

ü      Zajęcia grupowe z Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego dla uczniów Gimnazjum Krzanowice.

 

                Zajęcia będą realizowane w szkołach Gminy Krzanowice:

  • Szkoła Podstawowa w Borucinie
  • Szkoła Podstawowa w Wojnowicach
  • Szkoła Podstawowa w Krzanowicach
  • Gimnazjum w Krzanowicach

 

Szczegółowe informacje na następnej stronie.

Czytaj dalej...


Wyświetl komentarze (0)Opublikowano: 4 Sierpień, 2014
Wydrukuj    Email

 

 

 

 

 

 

Projekt  „Herkules Edukacji- rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

   Ogłoszenie o naborze

Gmina Krzanowice

Ogłasza nabór na stanowisko

 

                        Specjalisty/stki ds. sprawozdawczości, przetwarzania danych sobowych, promocji, monitoringu i kontroli Projektu.                                                                                                            

 

w ramach projektu Herkules Edukacji- rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice" Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2

 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

 

I. Informacje ogólne:

    Ilość wolnych stanowisk: 1.

II. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji,

- poczucie odpowiedzialności,

- umiejętność pracy w zespole.

III. Warunki zatrudnienia:

 - umowa o pracę; 1 etat : sierpień 2014r. do czerwiec 2015r.

IV. Zakres wykonywanych obowiązków:

1)      W ramach umowy o pracę do zrealizowania będzie podstawowe zadanie:

Zadanie: sprawozdawczość, przetwarzanie danych osobowych, promocja, monitoring i  kontrola Projektu. 

2)      Pozostały zakres wykonywanych obowiązków:

     a) bieżąca współpraca z  realizatorem projektu,

     b) prowadzenie dokumentacji projektowej  zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu.

 

V. Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy zgodnie z  załącznikiem nr 1 do ogłoszenia (dostępny w biurze projektu, bądź na stronie www.mok-krzanowice.pl )

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem"),

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)"

VI. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie realizatora lub   złożyć za pośrednictwem poczty na adres:

     

Dom Kultury Krzanowice, ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice

z dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalisty/stki ds. sprawozdawczości, przetwarzania danych

 osobowych, promocji, monitoringu i kontroli Projektu - w ramach projektu POKL- ,,Herkules Edukacji- rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice" w terminie do 13.08.2014r. do godziny 15.00. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Koordynator Projektu

    Marian Wasiczek

 

Załącznik na następnej stronie.

Czytaj dalej...


Wyświetl komentarze (0)Dni Krzanowic 2014
Opublikowano: 10 Lipiec, 2014
Wydrukuj    EmailWyświetl komentarze (0)Rodzice kontra dzieci 2014
Opublikowano: 16 Lipiec, 2014
Wydrukuj    EmailWyświetl komentarze (0)Festyn sportowy w Borucinie
Opublikowano: 3 Lipiec, 2014
Wydrukuj    EmailWyświetl komentarze (0)Obiektywnie Śląskie
Opublikowano: 7 Lipiec, 2014
Wydrukuj    EmailWyświetl komentarze (0)Następna strona ??
MOK-Krzanowice
Warte uwagi:
Lista Aktualności:
Ogłoszenie 2

Ogłoszenie

Rodzice kontra dzieci 2014

Dni Krzanowic 2014

Obiektywnie Śląskie

Festyn sportowy w Borucinie

Warsztaty Teatralne 2014

Wakacyjne Czwartki 2014

Wakacyjny biwak w DK Borucin 2014

Biwak w DK Borucin 2014

Linki:
www.subregion.pl
Strona Parafii Krzanowice
www.powiatraciborski.pl
www.krzanowice.pl
www.fototeam.pl
www.naszraciborz.pl
Krzanowice - Wikipedia
www.zspwojnowice.pl
www.zsp-borucin.info
Pensjonat Moravia Krzanowice
Podmenu:
Aktualności
Galeria
Historia
Kontakt
Lubisz naszą stronę?:)